Sílaba tónica

[:es] 

 

FOTOGRAMAS

 

LA SÍLABA TÓNICA
La sílaba tónica es la sílaba de una palabra que se pronuncia con mayor intensidad que las demás, que se llaman sílabas átonas.
SIGUE LEYENDO

[:en]

 

FOTOGRAMAS

 

LA SÍLABA TÓNICA
La sílaba tónica es la sílaba de una palabra que se pronuncia con mayor intensidad que las demás, que se llaman sílabas átonas.

Stressed syllables

Types Stressed syllable´s position Examples
Aguda Last syllable. They have a written accent if they end in n or s. Real
Canción
Soñar
Llana Penultimate syllable. They have a written accent unless they end in vowel, n or s. Segundo
Tiempo
piz
Esdrújula Antepenultimate syllable. They have always a written accent. sica
gico
jaro
Sobresdrújula Before the antepenultimate syllable. They have always a written accent. Ábremelo Cómpramelo Últimamente

Syllable division

Separate With the preceding consonant With the consonant that follows the vowel
A-le-gre Bo-te Al-can-zar

 

The consonant clusters that are pronounced all at once, comprising a syllable with the subsequent vowel, are the following:
Br
Bl
Cr
Cl
Fr
Fl
Dr Gr
Gl
Ll
Ch
Pr
Pl
Tr
Tl
Bru-to
Ca-ble
Cru-do
Cla-ro
Fri-to
Fla-co
Dra-gón Gra-ve
Glo-bo
Lla-ve
Cha-to
Pri-sa
Plo-mo
Tra-po
Tla-co

 

V+C+V V+C+C+V V+C+C+C+V V+C+H+V
The consonant joins the second vowel

A-mor

Every vowel joins a consonant except for the inseparable consonants of the group 2

Im-po-si-ble

The first two consonants are pronounced with the first vowel, and the third consonant, with the second vowel, except for the inseparable consonants of the group 2

Cons-tan-te

Ins-tan-cia

They gather as well as the other consonants

In-ha-lar

SIGUE LEYENDO

[:pt]

 

FOTOGRAMAS

 

LA SÍLABA TÓNICA
La sílaba tónica es la sílaba de una palabra que se pronuncia con mayor intensidad que las demás, que se llaman sílabas átonas.

Sílabas tônicas

Tipos Posição da sílaba tônica Exemplos
Aguda (oxítonas) Última sílaba
Tem til se termina em vogal, em n ou em s
Real
Canción
Soñar
Llana (paroxítonas) Penúltima sílaba
Tem til se não termina em vogal, nem em n, nem em s
Segundo
Tiempo
piz
Esdrújula (proparoxítonas) Antepenúltima sílaba
Sempre se acentua
sica
gico
jaro
Sobresdrújula Anterior à antepenúltima
Sempre se acentua
Ábremelo Cómpramelo Últimamente

Separação silábica

Isolada Acompanhada da consoante que a precede Acompanhada de uma consoante posterior a vogal
A-le-gre Bo-te Al-can-zar

 

Os grupos de consoantes que são pronunciados num só golpe de voz, formando um agrupamento silábico com a vogal que os segue, são os seguintes:
Br
Bl
Cr
Cl
Fr
Fl
Dr Gr
Gl
Ll
Ch
Pr
Pl
Tr
Tl
Bru-to
Ca-ble
Cru-do
Cla-ro
Fri-to
Fla-co
Dra-gón Gra-ve
Glo-bo
Lla-ve
Cha-to
Pri-sa
Plo-mo
Tra-po
Tla-co

 

V+C+V V+C+C+V V+C+C+C+V V+C+H+V
A consoante se une a segunda vogal

A-mor

Cada vogal se une a uma consoante salvo as consoantes inseparáveis do grupo 2

Im-po-si-ble

As duas primeiras consoantes se pronunciam com a primeira vogal, e a terceira consoante, com a segunda vogal, salvo as consoantes inseparáveis do grupo 2

Cons-tan-te

Ins-tan-cia

Agrupam-se como no caso de outras consoantes

In-ha-lar

SIGUE LEYENDO

[:ar]

 

FOTOGRAMAS

 

LA SÍLABA TÓNICA
La sílaba tónica es la sílaba de una palabra que se pronuncia con mayor intensidad que las demás, que se llaman sílabas átonas.
SIGUE LEYENDO

[:de]

 

FOTOGRAMAS

 

LA SÍLABA TÓNICA
La sílaba tónica es la sílaba de una palabra que se pronuncia con mayor intensidad que las demás, que se llaman sílabas átonas.
SIGUE LEYENDO

[:]

Leave a Reply

%d bloggers like this: